مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره
 • مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره

مجموعه شش رسائل در علوم جفر اعداد حروف بروج کواکب و غیره

55,000ریال
کد محصول : 6RESALE

تعداد

مجموعه شش رسائل در علم جفر,اعداد,حروف,بروج کواکب و غیره تهیه و تنظیم شیخ حبیب ابن موسی الرضا افشاری ارومیه ای النجفی مقدمه مولف کتاب: مدتی بود در اندیشه بودم که این شش رساله در علم جفر و اعداد و حروف و قواعد بروج آنها و مصطلحات از اساتید این فن را که مدتی استاستشاخ و آماده بچاپ نمایم,تا آنکه توفیق ربانی شامل این حقیر حاصل گردید که به چاپ برسانم. دار معانی برای دوستان این علوم آورده باشم که ما را به ذکر خیر فراموش نکنند والله ولی التوفیق

فهرست مطالب کتاب:

 • درباب علم جفر
 • درباب علم اعداد و حروف
 • درباب برجها و بروج و کواکب و سیارات
 • ترکیب اسماء جهت عمل محبت و بغض و دشمنی
 • محاسبه نام خود و نام مطلوب و طالع کواکب مطلوب
 • منسوبات کواکب و سبعه و غیره
 • زحل هندوستان و غزیمت آن
 • در شرایط و اوفات عمل
 • بروج حمل
 • برج ثور
 • برج جوزا
 • برج سرطان
 • برج اسد
 • برج سنبله
 • برج میزان
 • برج عقرب
 • برج قوس
 • برج جدی
 • برج حوت
 • مربع طلسم کوکب
 • مربع طلسم زحل
 • مربع طلسم مشتری
 • مربع طلسم زهره
 • مربع طلسم عطارد
 • استخراج سوال
 • دربیان طالبان علم جفر
 • مسخر کردن کسی
 • در باب کبیر جفر اعظم
 • تسخیر اسم حجه الله
 • جفر جامع بطریق سیر قمری و شمسی
 • جامعیت جمع کواکب سبعه
 • مدخل کبیر حروف
 • مدخل صغیر حروف
 • دایره بسیط ملفوظی فرسی
 • دایره حروف ملفوظی
 • مراتب حروف
 • فلک الارض
 • استخراج مستحصله جفر
 • دایره درجه در حروف
 • دایره جمل کبیر
 • دایره ایقع بهک
 • دایره اعهطی
 • دایره ابسعی
 • دایره افسجی
 • تکسیر حروف و اعداد جفر
 • اسماء مستخرجه از بطن حروف عددی
 • اسماء حاصله از بسط تکسیر حروف
 • حروف با عدد حروف و نقاتش
 • مستحبات مشارق الانوار سید هاشم در استخراجات و قواعدات علم جفر
 • هذه ترجمه کتاب مشارق الانوار جفریه
 • درباب دانستن رموزات و اصطلاحات علم جفر
 • در اصول دانستن علم جفر
 • علم حروف 28 گانه تهجهی
 • سوال و جواب و استخراج جفر و مستحصله
 • کیفیت احوال شیخ حبیب ارومیه
 • فصل رساله استاد محمد کاظم بک
 • و هزاران مطالب دیگر.

نوع نوشتار

خطی

علوم اصلی

لیمیا
هیمیا
جفر

منبع

کمیاب و نایاب
کتابخانه سلطنتی

فرمت

pdf

زبان

فارسی

کیفیت

خیلی خوب

نویسنده

اَقل العباد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

کتابهای مرتبط

کتابهای پیشنهادی