طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم
 • طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم

طلسمات سیمرغ، گلشن سیاه قلم

80,000ریال
کد محصول : TLSSMG

تعداد

کتاب طلسمات گلشن سیاه قلم یا همان طلسمات سیمرغ نوشته استاد اکبر حسن زاده سیاه قلم کتابی است ارزشمند، قابل اطمینان و دست نویس. در این کتاب بیش از ۲۰۰۰ طلسم نوشته شده که در مجموع از بیش از پانصد کتاب گردآوری شده اند و به نوعی میتوان این کتاب را گنج طلسماتت نامید. قاعده اولیه طلسمات از فیثاغورث بوده و برای پر کردن آنها رعایت وقت و ساعت، خواندن آیت الکرسی و چهار قل الزامی است.

 

فهرست مطالب :

 • شرح لوح خالی قلب و روش پر کردن
 • طلسمات و اعداد یعنی چه و چه استفاده ای دارند؟
 • مثلث و مربع یعنی چه و برای چه کاری خوب است؟
 • روش مثلثه و قاعده آن چیست؟
 • شرح رفتار مثلثه طبعی
 • روش پر کردن خمس ۵ در ۵ تا ۱۰۰ در ۱۰۰
 • دستور خواندن اسماء الحسنی اسماء یا احد و یا صمد
 • روش مربع و مخمس تا ۱۰۰ در ۱۰۰ چندین رقم
 • ۱۴ عدد مربع و مثلثه برای جمیع حوایج مردم
 • طلسم و جدول کامل امور مردم
 • چندین رقم مثلث و مربعهای تو در تو
 • روش مثلثه آتشی، روش مثلثه بادی، روش مثلثه آبی، روش مثلثه خاکی
 • عدد سوره ها و آیات قرآنی
 • در دانستن روش و طرح مثلثات
 • قاعده پر کردن مربع و استخراج موکلین
 • دستور عزمت ساختن
 • لوح ۶ در ۶ و لوح ۵ در ۵
 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای نعمت بزرگی
 • روش ۷ در ۷ خالی قلب الحمد بدون بسم االله پر شده
 • لوح ۱۰ در ۱۰ و من یتق االله برای دارائی و گشایش رزق و روزی و توسعه
 • کار و زندگی در ساعات سعد نوشته می شود
 • روش پر کردن زوج و فرد ۷ در ۷ یکخانه خالی
 • روش ۱۴ در ۱۴ بهترین قاعده و در حالت شرف با افتاب نوشته شود
 • روش پر کردن لوح ۱۲ در ۱۲ بر عددی برای برکاری مطابق آنکار
 • رفتار تکسیر ۱۴ در ۱۴ حروف نورانی و تکسیر کردن کلمات
 • لوح ۷ در ۷ سوره الم نشرح جهت کشایش رزق و روزی و مال
 • لوح ۹ در ۹ برای فتح و ظفر بر دشمن و نابودی دشمن
 • چندین رقم مخمس و مربع گوناگون
 • برای برکت کیسه و زیادی روزی و جلب پول با خود دارید
 • جهت مهر و محبت و عشق و دوستی که با خود این طلسم را دارید
 • جهت سروی و مطیع نمودن توبه کردن
 • جهت جلب معشوق و عشق و رسم لوح مربع آن
 • جهت احضار روح و احضار ارواح و احضار موکل و اعمال مربوطه آن
 • لوح جهت خواستگاری
 • لوح جهت نجات زندانی بکار می آید که در ساعات سعد نوشته می شود
 • دستور پر کردن لوح طاق یا فرد
 • جهت فروش دکان و خانه و ملک و طلسم نوشته شده آن
 • لوح مثلثه غین جهت ثروتمند شدن و نقش آن
 • شرح لوح سوس قطاله جهت محبت دوستی الفت مهربانی زیبائی کشایش
 • بزرگی زن و مرد
 • جهت احضار غایب و نوشتن لوح آن
 • صورت جماعت جنیان و جلب جنیان
 • جهت عقد زن و طلسم آن که غیر از او کسی شوهرش نشود
 • جهت احضار معشوق و کسی که دوستش دارید
 • بستن مردان و فرج زنها بروی مردان
 • عمل سابع فیول دختر ابلیس اعمال صغیر و کبیر
 • عمل ریاضت یا علی و ریاضت بسیار مجرب و قوی و با ارزش
 • اگر خواهی پریان را در خواب بینی بر کف دست خود بنویس
 • عقد النساء و عمل آن
 • دستور احضار ارواح روحانیون در آئینه با خواندن سوره انا انزالنا و…
 • احضار جن بقاعده سعید استادان عزیمت که احضار بسیار عجیب و قریبیاست
 • چله نشینی چیست؟
 • احضار جن با چشم بدون ریاضت و تسخیر آن
 • جهت کشایش کارهای مردم و مسخر شدن و رسم لوح کشایش
 • شرح لوح کشایش و باطل کردن سرح و جادو
 • شرح حال آقای اکبر حسن زاده سیاه قلم
 • لوح ۵ در ۵ خالی قلب برای زبان بندی و بستن زبان بدگویان
 • لوح ۱۰ در ۱۰ ذوالکتاب به قل هو االله احد
 • لوح ۶ در ۵ اسماء دوم ادریسی جهت تسخیر کردن سلاطین و جمیع مردم و الفت و بزرگی میان زنها و گشایش کار
 • جهت محبت دوستی میان زن و شوهر و جمیع خلایق
 • شرح آیه نور و خواص لوح ۷ در ۷ و روش نگارش آن
 • قاعده لوح ۵ در ۵ وسط خالی طرح کسر از ابوریحانه بوی
 • لوح ۸ در ۸ آیه الکرسی جهت زنیکه اولادش سقط کرده که با خود دارد
 • چند نمونه از روشهای لوح ۶ در ۶ از یک کتاب بسیار قدیمی
 • دو عدد لوح ۹ در ۹ و لوح ۷ در ۷ اسماء معلون آتشی
 • لوح ۷ در ۷ وسط خالی آیه و عنده مفاتیح الغیب
 • شکل طلسم یوسف و زلیخا جهت محبت و دوستی و الفت میان دو نفر
 • لوح ۹ در ۹ جهت نابودی دشمن که عدد سوره تبت گرفته و در این لوح پر نمایند
 • لوح مربع سوره اذا زلزله است خانه اول آن
 • چهل کاف و خواص آن
 • روش لوح ۱۱ در ۱۱ برای جلب مقاوم وزارت که نخست وزیران بنویسند
 • روش لوح ۱۸ در ۱۸ برای وزارت های دولتی
 • اسامی صحیح ملک های روز جهت نوشتن دعاها و طلسمات و جمیع امورات و
 • پدیگر و کندن لوح و جمیع طلسمات باید این اسماء را نویسد
 • روز شنبه ملک میمون، روز یکشنبه ملک مذهب، روز دوشنبه ملک ابیض،
 • روز سه شنبه ملک احمر و…
 • لوح شطرنجی آیه الکرسی
 • خواص ذکر عظیم بسم االله الرحمن الرحیم
 • لوح الم نشرح جهت تسخیر قلوب و عقد لسان و زبان بند
 • روش لوح ۲۱ در ۲۱ برای فروش کارخانها و عمارات و جلب مال و عزت نزد سلاطین بکار آید
 • چندین رقم مربع برای جمیع حوائج مردم برای شفای بیماری و حفاظت بدن وسلامتی
 • لوح ۶ در ۶ برای زبان بندی و حفظ بدن و مطیع شدن دشمنان
 • صورت اسماء و نامهای موکلین و کواکب سیاره ملائکه موکل، زحل اسبائیل،
 • مشتری سنجرائیل، مریخ تقوائیل، شمس اسرائیل، زهره کلهائیل، عطارد انکرانیل
 • حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت
 • جهت گشایش محبت توسع نعمت قاعده سوره الحمد
 • شرح لوح چهار در چهار شطرنجی بقلم اکبر حسن زاده
 • احضار فوری از عبداالله هلالی جادوگر مشهور
 • اگر خوهی که کسی را از عشق خود بیقرار کنی
 • ظاهر کردن درد چشم در دشمن که خوهی کور شود
 • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی از کتاب ۳۰ مرغ
 • چند عدد لوح از کتاب بحرالغرائب
 • چند عدد لوح برای باطل السحر و بزرگی و گشایش و عظمت نوشته می شود
 • طلسم جهت قوی شدن در مقابل دشمن
 • جهت عزت زیبا محبت دوستی و الفت
 • فلا ماریون یا فلا ماریان فرانس و تسخیر ارواح
 • دستور سیاه قلم
 • عزایم فلاماریون ۴۰ مرتبه خوانده شود بدون بسم االله
 • ارواح بزرگ به بزرگان دین استاد دانشمندن نام فلاماریون
 • اسرار عجیب و ناشنیدنی از کره زمین
 • اسرار یک خواب عجیبی دستور شمیائی آیه شریفه مفاتیح القیب
 • شرح اسم مبارکه االله الصمد و خواص آن
 • شرح یک خواب عجیب در شب اول دی ۱۱۵۸
 • چند کلمه با استادان و جوانان درباره اعداد و قواعد و مربع آن
 • شکل مهر حضرت سلیمان حشمت االله
 • طلسم یعنی چه و جن چیست؟
 • جن چیست و چگونه طلسم می شود؟
 • لوح ۷ در ۷ هفت سلطان جهت برآورده شدن حاجات
 • علم ریاضت و چله نشینی و تسخیرات روح و جن و موکلین علوی یا سفلی یا
 • ریاضت های دیگر مثل کیمیا و نامرعی شدن و روی آب راه رفتن و جلب
 • سلطان یا حکومت بطرف خود یا وزارت و صدارت رسیدن سوره مبارکه ….
 • هفت مرتبه خوانده شود و نثار روح این هفت سلطان کند و نتیجه ببیند
 • لوح ۲۵ در ۲۵ جهت بررسی و سرافرازی رسیدن نزد سلاطین و پادشاهان و به مقامات بالا رسیدن
 • لوح ۲۰ در ۲۰ جهت رفتن مجالس بزرگ و بزرگان و سلاطین
 • دعای مبارکه سوین مرجانه
 • روش لوح ۱۰ در ۱۰ و خواص آن
 • روش پر کردن مربع لوح ۱۶ در ۱۶ برای نعمت برکت زیادی روزی و ثروت و
 • مال و اموال و گشایش نعمت و بزرگی شرف و سربلندی
 • لوح ۵ در ۵ چندین رقم و گلهای رنگارنگ سیاه قلم
 • جهت محبت بین زن و شوهر
 • ۱۲ رقم مربع ذوالکتابه برای جمیع کارهای مردم
 • طریقه دانستن عدد و خواندن هر اسمی یا بر آیه را که خواهد بخوانید و عدد او را بدانید
 • لوح ۳۱ در ۳۱ تکسیری آیه الکرسی جهت فتح و ظفر بر دشمن و دفع خطر جنگ
 • چندین رقم مربع و طرحهای مختلف
 • روش چندین رقم مثلثه هندی
 • عدد کل قرآن کریم ۲۳۴۵۹۲۳۹ و خواص آن در مربع یا لوح ۴ در ۴
 • مربع عدد کل چهل اسم ادریسی که خواصیت بسیار زیادی دارد برای هر کاری
 • مربع عدد کل یاسین مغربی و شرح کامل مربع
 • چندین رقم مربع ذو الکتاب جهت ظفر بر دشمن و حکام و جهت توسعه رزق و روزی
 • ۴ رقم بدوح هندی
 • تسخیر جن با صلوات خواجه نصیر طوسی
 • دستور تسخیر جن و چندین طلسم و دستور دیگر مجرب جهت احضار اجنه
 • جهت محافظت از جمیع بلیات
 • چهار قاعده پر کردن مثلثه
 • لوح ۹ در ۹ جهت رفع بلیات و شفاء بیماری
 • اسماء چهل اسم حضرت ادرس پیغمبر که از طرف ایشان در کتاب قدیم
 • بدست آمده و خواصیت زیادی دارد و شرح هرکدام از این اسماء
 • تسخیر هفت کواکب سیاه قلم و ۴۰ اسم حضرت ادرسی را با عدد و الواح
 • طلسمات و دستور خواندن تمام کلمات و تسخیر مردم کره زمین
 • و صدها مطالب دیگر….

منبع

کتابخانه سلطنتی
کمیاب و نایاب

زبان

فارسی

کیفیت

خوب

تعداد صفحات

256

نوع نوشتار

چاپ سنگی
خطی

علوم اصلی

سیمیا
لیمیا
هیمیا

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

کتابهای مرتبط

کتابهای پیشنهادی

پشتیبانی

در صورت وجود هرگونه مشکل درخرید و یا دانلود از یکی از راه های زیر اقدام کنید این راه ها به ترتیب اولویت نوشته شده است

ارتباط در واتساپ: 09176836845
ارسال تیکت از بخش پشتیبانی : ورود به بخش پشتیبانی
ایمیل : info@boook66.ir

آی بلاگ